Venda de quadres 2017-02-18T18:00:26+01:00

Tal com es va aprovar a la passada Assemblea del 16 de febrer hem iniciat el procés de venda de patrimoni de la

Gran Penya i us n’exposem el procediment:
QUADRES I ALTRES ELEMENTS DE L’ENTITAT:
• 22 de abril – 2 de maig 12:00 Període de recollida d’ofertes amb la publicació a la web i a la
cartellera de la valoració feta per la galeria d’art Ismes.
• 2 de maig 15:00 Obertura pública d’ofertes a la Sala de Juntes.
• 3 de maig 10:00 Publicació de les ofertes rebudes i les acceptades per la Junta.
• 8 de maig Formalització de la venda dels quadres amb els compradors.
NOTES:
1- Les ofertes es faran arribar a l’oficina de la Gran Penya en un sobre tancat que incorporarà el preu i l’element que
s’oferta i un sobre amb la fotocòpia del DNI de l’ofertant i les dades de contacte.
2- Els sobres podran incorporar més d’una oferta.
3- La Junta podrà desestimar l’acceptació d’ofertes que es considerin poc adequades.
4- Es podrà fer una valoració personal passant per l’oficina de la Gran Penya de dilluns a divendres de 11:00 a 13:00
o en hores convingudes a “info@granpenya.cat” o al telèfon 938938871.
5- El valor de l’oferta incorporarà el 21 % d’IVA
6- La Gran Penya preservarà la identitat dels compradors.
7- S’acceptaran ofertes que no estiguin a la valoració. La Junta en publicarà el valor i l’element donant dret de
tampteig fins el dia 3 de maig per fer efectiva la venda a les 12:00 del 6 de maig.
8- En cas d’igualtat d’ofertes es prioritzarà als socis de l’entitat i la seva antiguitat.

S’adjunta valoració dels quadres segons la galeria Ismes.

Veure  quadres en venda i valoració